Văn bản pháp luật liên quan đến công tác dân tộc còn chung chung, khó thực thi

Để thống nhất nội dung báo cáo trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 tới, Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc tổ chức buổi làm việc với đại diện Chính phủ, các Bộ ngành liên quan về “Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016 – 2021”.

Theo Đoàn giám sát, thời gian qua, công tác ban hành các văn bản quy định chi tiết các điều, khoản, điểm được giao trong các dự luật có các nội dung liên quan đến công tác dân tộc đã được quan tâm, góp phần quan trọng trong việc luật hóa các chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điều chỉnh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: việc ban hành một số văn bản còn chậm so với quy định hoặc chưa ban hành; nhiều nội dung còn quy định chung chung, chưa quy định các ưu đãi, đặc thù cụ thể dẫn đến khó thực thi hoặc thực thi hiệu quả thấp. 

Ông Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát: “Trong quá trình rà soát, bên cạnh những vấn đề đã nêu, cần xem xét lại những nội dung nào, chính sách nào còn tồn tại vấn đề. Trên cơ sở đó chúng tôi có đối chiếu kịp thời. Điều này giúp cho giám sát của Quốc hội trong thời gian tới để hoàn chỉnh chính sách.”

Đoàn giám sát cũng chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đề xuất các kiến nghị đối với từng cơ quan được nêu trong dự thảo Báo cáo.
 

Thực hiện : Hải Linh Nhật Huy