Văn hóa Việt Nam tiếp bước phát triển sau sự ra đời của Đề cương văn hóa

Sáng 29/3, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần “Đề cương văn hóa Việt Nam” năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử”.

Cách đây 80 năm, trong tình thế nước sôi lửa bỏng của cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc, Ðề cương về Văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943 được xem như bản tuyên ngôn, cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Ðảng ta, như ngọn đèn soi rọi cho văn hóa Việt Nam trong nhiều giai đoạn cách mạng về sau. 80 năm qua, theo cương lĩnh đó, văn hóa đã trở thành điểm tựa dệt kết nên sức mạnh vĩ đại và trường tồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong các cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, làm nên bản lĩnh Việt Nam. Giờ đây, văn hóa Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, nâng bước dân tộc, con người Việt Nam, là nền tảng để nâng cao trí lực, bồi dưỡng trí thức và được kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử

Tại toạ đàm, các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng về tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử theo tinh thần “Đề cương văn hóa Việt Nam” năm 1943. Trong đó Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng yếu là xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Trong đó, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới” có vai trò đặc biệt quan trọng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Hải Yến Thế Anh