Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kết luận số 21 của Đảng

Sáng 20/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận số 21 và kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy và cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21 và Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đồng thời, tạo sự đồng bộ, gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận và Quy định của Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Kế hoạch số 527 ngày 09/02/2022 của Đảng đoàn Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 19, ngày 28/3/2022 của Đảng ủy cơ quan VPQH về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 

Thực hiện : Hoàng Hương Anh Đức