Vì sao kết quả nghiên cứu khoa học không chuyển giao được cho doanh nghiệp?

Thị trường khoa học công nghệ hiện đang tồn tại một nghịch lý là doanh nghiệp cần công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học có kết quả nghiên cứu, nhiều hợp đồng đã được ký nhưng không triển khai được vì thiếu đồng bộ giữa Luật Khoa học và Công nghệ và các Luật chuyên ngành khác.

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu này đã làm chủ quy trình sản xuất nhiều sản phẩm vi sinh có giá trị, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại. Hoàn toàn có đủ năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, tuy nhiên, do bị vướng một số quy định về thương mại hóa kết quả nghiên cứu nên đơn vị này vẫn chỉ sản xuất một cách cầm chừng.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ có khoảng 16% các doanh nghiệp xem các viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam là nguồn cung cấp hàng hóa khoa học công nghệ do chưa có những quy định của pháp luật cho phép doanh nghiệp tham gia vào quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, trong khi, việc thành lập doanh nghiệp khởi nguồn Spin of tại các trường đại học, viện nghiên cứu chưa được triển khai mạnh mẽ do chưa có quy định hướng dẫn cụ thể

Theo các chuyên gia, để thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ cần sự đồng bộ hóa hệ thống pháp luật, có chính sách thu hút, sử dụng hiệu quả chuyên gia khoa học công nghệ trong và ngoài nước tham gia phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp khoa học công nghệ tại các viện nghiên cứu, trường đại học theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn. Mô hình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học do chính các nhà khoa học nắm giữ công nghệ hay bằng sáng chế.

Thế Anh