Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước chuyển biến tích cực

Theo Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 352 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% kế hoạch năm và tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 8 tháng của một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ đạt cao như: Hà Nội có tỷ lệ vốn thực hiện cao nhất cả nước đạt hơn 28 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8%; tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh đạt  gần  25, 3  nghìn tỷ đồng, tăng 52,1%; Bình Dương đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, tăng 100,3%... Cũng trong 8 tháng, Bộ Giao thông Vận tải có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt  cao nhất hơn  48,700  nghìn tỷ đồng, tăng  gần 80%; tiếp đến là Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông và Bộ Tài nguyên Môi trường