Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về công nghiệp quốc phòng, an ninh

Tiếp tục hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh phục vụ công tác thẩm tra, sáng nay 10/10 tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban tổ chức Tọa đàm về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp.

Chính phủ đã thống nhất thông qua hồ sơ dự án luật, trong đó nhấn mạnh cần có cơ chế, chính sách đặc thù theo chủ trương, quan điểm mới của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh. Việc xây dựng luật là rất cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo ban soạn thảo, nội dung của dự thảo luật tập trung vào 5 chính sách nổi bật, trong đó xác định quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh là quy hoạch ngành quốc gia; xác định nội dung quản lý sản xuất quốc phòng an ninh với phân định rõ trường hợp giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu trong sản xuất quốc phòng an ninh. Dự thảo luật cũng xây dựng cơ chế, chính sách trong hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh; cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt; bổ sung phương thức đặt hàng đối với thực hiện động viên công nghiệp.

Khắc Phục -

Cao Hoàng