Xây dựng đề án phát triển công nghiệp văn hóa - Giải quyết triệt để thách thức để phát triển

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội thảo “Xây dựng đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Việc xây dựng đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa này nhằm phát huy các thành quả tích cực, tiềm năng, cơ hội, giải quyết triệt các thách thức để phát triển có trọng tâm, trọng điểm; khai thác tối đa yếu tố kinh tế của các giá trị văn hóa, di sản văn hóa; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, các khâu sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến và tiêu dùng.

Qua thực tiễn 07 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo Quyết định số 1755 (1755/QĐ-TTg) ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, cho đến nay, thực tiễn triển khai Chiến lược còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như Công tác phối hợp, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chiến lược chưa đồng bộ, hiệu quả;... Từ những yêu cầu cấp thiết đòi hỏi cần triển khai nhiệm vụ xây dựng đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa một cách nhanh chóng và quyết liệt, hội thảo tiếp nhận những ý kiến tham vấn của đại diện các đơn vị thuộc các ngành liên quan như quảng cáo, kiến trúc, thủ công mỹ nghệ, điện ảnh, du lịch.

Có thể nói, hội thảo đã nhìn nhận từng vấn đề cụ thể của từng lĩnh vực, các đại biểu đánh giá tiềm năng, lợi thế, cơ hội và thách thức của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, đề xuất định hướng, giải pháp nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong thời gian tới. Việc thực hiện Đề án là nhiệm vụ có tính chất liên ngành với sự tham gia, đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; Các hoạt động đề ra trong Đề án phải đúng mục tiêu, bảo đảm tính khả thi; Xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc xây dựng Đề án.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hải Linh -

Thế Anh