Xây dựng luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban soạn thảo Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh (QPAN) và động viên công nghiệp. Theo đó, dự án Luật này đang được chuẩn bị để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay.

Luật Công nghiệp QPAN và đông viên công nghiệp là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng đối với sự phát triển của ngành CNQP, CNAN và hoạt động ĐVCN trước mắt và lâu dài . Đây là hành lang pháp lý để xây dựng CNQP, CNAN tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học công nghệ cao, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia .

Thượng tướng Phạm Hoài Nam , Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban soạn thảo Luật nhấn mạnh, dự thảo Luật cần phải thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển CNQP, AN và ĐVCN, trong đó có giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù cho những lĩnh vực đặc biệt để tạo động lực phát triển và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về vốn, nhân lực và các nguồn lực đảm bảo. Theo dự kiến, dự án Luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024)./.

 

Khắc Phục