Xây dựng luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Đầu giờ chiều ngày 8/11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dựa trên cả cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, việc xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là rất cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp Quốc phòng An ninh và động viên công nghiệp trước mắt và lâu dài, bao gồm cả đảm bảo cơ chế, chính sách đặc thù cho lĩnh vực đặc biệt quan trọng này.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật này nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, khả thi, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban Quốc phòng An ninh cũng đề nghị nghiên cứu các nội dung liên quan đến: quy hoạch; quản lý sản xuất, bảo đảm nguồn lực cho công nghiệp Quốc phòng An ninh; chuẩn bị và thực hành Động viên công nghiệp; chế độ chính sách; hợp tác quốc tế; trách nhiệm quản lý nhà nước về Công nghiệp Quốc phòng An ninh và Động viên công nghiệp./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam