Xem xét dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu

Chiều 11/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Báo cáo việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 575/UBTVQH12 cần bảo đảm các nguyên tắc cơ bản, theo hướng gắn với từng mảng chức năng chính của Ban, trong đó phân định rõ các nhiệm vụ do Ban chủ trì, làm đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các nhiệm vụ do Ban tham gia phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan và các nhiệm vụ do Ban chủ động thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định hiện hành, không chồng lấn với thẩm quyền của các cơ quan khác.

Về vai trò của Ban Công tác đại biểu trong việc tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến về việc bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh lý theo hướng phân định rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Công tác đại biểu và Thường trực Ủy ban Tư pháp. Theo đó, Ban Công tác đại biểu là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong vấn đề này; Thường trực Ủy ban Tư pháp có vai trò tham gia phối hợp và có ý kiến về các nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục tố tụng trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở, nơi làm việc của đại biểu Quốc hội. Để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết này, quy định về vai trò, trách nhiệm của Ban Công tác đại biểu được thể hiện tại điểm b khoản 2 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết còn vai trò, trách nhiệm của Thường trực Ủy ban Tư pháp sẽ được quy định cụ thể trong Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Ban công tác đại biểu sẽ quy định việc thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết bổ sung quy định Ban Công tác đại biểu có nhiệm vụ chủ trì thực hiện việc đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Bích Hạnh