Yêu cầu kiểm tra, đánh giá các cơ sở có hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá

Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các Sở GD&ĐT đề nghị lưu ý thực hiện một số nội dung trong công tác giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khoá.

Các sở giáo dục cần nâng cao hiệu quả phối hợp của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục với các sở, ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý hoạt động này. Từ việc cấp phép hoạt động cho đến việc thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hàng năm đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị có hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở giáo dục quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa về địa điểm tổ chức, chất lượng giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên. Đồng thời, bảo đảm tổ chức giảng dạy đúng giáo trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam