8 tháng, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 10.723 tỷ đồng

Sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước. Trong tháng 8 đầu năm, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý 10.723 tỷ đồng.

Đến 31/8, ngành kiểm toán đã xét duyệt 127 kế hoạch, triển khai 114/166 đoàn, kết thúc 93 cuộc, phát hành 61 báo cáo kiểm toán.

CÔNG TÁC KIỂM TOÁN ĐẾN 31/8/2023

Kế hoạch kiểm toán: 127

Triển khai: 114/116 đoàn

Kết thúc: 93 cuộc

Phát hành: 61 báo cáo

Kết quả kiểm toán cho thấy còn có đơn vị chưa chấp hành đầy đủ quy định trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; quản lý tài sản, đất đai; quản lý doanh thu, chi phí; đầu tư vào một số đơn vị không hiệu quả; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho từng năm tại các chương trình mục tiêu quốc gia được kiểm toán đều thực hiện chưa đạt; một số chính sách còn bất cập, chậm sửa đổi và chưa sát thực tế… Sơ bộ kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 10.723 tỷ đồng; kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 90 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý không phù hợp; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật nhiều tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm.

Thẩm ra của Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị Kiểm toán Nhà nước làm rõ lý do của việc triển khai kiểm toán 8 tháng đầu năm 2023 chậm và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; đánh giá làm rõ nguyên nhân của kết quả khá thấp của  việc kiến nghị xử lý 8 tháng đầu năm 2023, khi kết quả này chỉ bằng 20,6% cùng kỳ năm 2021  và 48,7% cùng kỳ năm 2022 .

Đối với việc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2024, Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị Kiểm toán Nhà nước cần cần tập trung lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm, có tác động lan tỏa, bảo đảm quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công, không để thất thoát, lãng phí tiền, tài sản nhà nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam