Bảo tồn đa dạng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số

Sáng nay 16/9, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tiếp tục với Phiên thảo luận chuyên đề thứ 3, với chủ đề: Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Đa dạng văn hóa được xem là nguồn lực cho sự phát triển của thế giới hiện tại cũng như trong tương lai. Tuy nhiên, đa dạng văn hóa ở Việt Nam cũng như ở nhiều quốc gia đang gặp nhiều thách thức trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số và toàn cầu hóa. Để tìm ra câu trả lời cho vấn đề này, các đại biểu đã cùng thảo luận về cách thức để làm chủ công nghệ, không để chuyển đổi số ảnh hưởng tới đa dạng văn hóa.

Gợi mở nội dung phiên thảo luận, ông Andy Williamson, nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Đổi mới nghị viện của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) khẳng định, các thành tựu của chuyển đổi số đang thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của con người và hoạt động của các nghị viện. Tuy nhiên, chuyển đổi số cũng có những mặt trái. Lấy ví dụ về việc con người đang ngày càng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, trong đó có các loại AI tạo sinh, giúp tạo ra văn bản hay hình ảnh, ông Andy Williamson cho rằng, điều này có thể ảnh hưởng đến đa dạng văn hóa của các quốc gia.

Để bảo tồn đa dạng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập, khi các nền văn hóa giao thoa mạnh mẽ, Nghị viện các quốc gia chính là nhân tố chủ chốt.

Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống hàng ngàn năm. Văn hóa Việt Nam có sự thống nhất trong đa dạng, là sự hòa quyện, kết tinh giữa bản sắc văn hóa 54 dân tộc anh em. Nhà nước Việt Nam đã, đang thực thi và không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách theo phương châm xuyên suốt “lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững”.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số ngày càng sâu sắc như hiện nay, vai trò của đa dạng văn hóa ngày càng quan trọng. Chấp nhận, tôn trọng và phát huy sự đa dạng văn hóa giúp sẽ tăng cường sự đối thoại giữa các nền văn minh, thúc đẩy sự hiểu biết và gia tăng sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia, các dân tộc, để cùng nhau phát triển bền vững./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam