Bộ Công an đề xuất tăng thời hạn miễn thị thực

Tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, Bộ Công an đề xuất quy định về kéo dài thời hạn đơn phương miễn thị thực và thời hạn thị thực điện tử.

Theo đó, Bộ Công an đề xuất quy định về thời hạn đơn phương miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày, thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần theo đề nghị của người nước ngoài, nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam đến ba tháng. Các trường hợp có nhu cầu tiếp tục ở lại trên ba tháng được xem xét giải quyết theo quy định của luật hiện hành.