Bộ Tài chính đề xuất giải pháp vực dậy thị trường trái phiếu

Lùi thời hạn thực hiện quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lùi thời gian thực hiện xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu là một số đề xuất của Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn và vực dậy thị trường trái phiếu.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất lùi thời hạn 1 năm đối với quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và quy định bắt buộc xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu. Theo đó, nếu được thông qua các quy định trên sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2024 thay vì sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2023. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng kiến nghị việc cho phép các trái phiếu đã phát hành được kéo dài kỳ hạn thêm tối đa 2 năm.