Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cụ thể hoá quan điểm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

Cho ý kiến vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đa số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở lần này đã thể chế hóa được tinh thần của Đại hội lần thứ 13 của Đảng, đó là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Đánh giá cao dự thảo đã bổ sung một điều riêng (Điều 7) quy định về quyền thụ hưởng của Nhân dân, tuy nhiên theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cần bổ sung 1 khoản của điều này, trong đó ghi rõ những chế độ chính sách người dân được thụ hưởng. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Người dân hay công dân được cung cấp thông tin, được yêu cầu cung cấp thông tin, các chế độ, chính sách liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là vấn đề về an sinh xã hội, về phúc lợi xã hội của Trung ương và cả địa phương. Hiện nay theo mức độ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng tăng lên thì ngoài những chế độ, chính sách chung của trung ương thì nhiều địa phương người ta có thêm những chính sách khác cao hơn mức của Trung ương đã quy định, để người ta biết là hưởng được gì. Đấy cũng là một cách truyền thông. Trung ương có điều chỉnh gì mới thì phải được cung cấp những cái này để người dân thấy được thành tựu phát triển của đất nước nói chung cũng có khác hơn thật. Khi đã có chính sách như thế rồi thì bây giờ thực hiện chính sách này thế nào.."

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thi Thanh Trà cho biết, làm sao để thể chế hóa rõ nhất về phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng là mạch nguồn chính của dự thảo Luật Thực hiện dân chủ cơ sở này

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Phải đảm bảo được theo một nguyên tắc chung, đó là thể hiện được rất rõ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị xã hội sẽ là nòng cốt để người dân làm chủ, tức là nguyên tắc này được thể hiện rất rõ trong từng chương một và được thể chế hóa ở đây rất rõ để cụ thể cho 3 loại hình thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với lại xã, phường, thị trấn, đối với cơ quan, đơn vị và đối với doanh nghiệp cũng như các tổ chức có sử dụng doanh nghiệp.”

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định dự thảo luật đã đáp ứng các yêu cầu, mục đích, chính sách đặt ra, thể chế hóa được chủ trương Đại hội XIII của Đảng về "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" một cách cụ thể, chi tiết, dễ hiểu hơn so với dự án được Quốc hội thảo luận ở kỳ họp lần trước.

Thực hiện : Diệu Huyền Quang Sỹ