Thảo luận về sự cần thiết hoàn thiện pháp luật về an toàn giao thông đường bộ

Tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Báo cáo tại Hội thảo cho biết, sau hơn 13 năm thực hiện Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã phát sinh nhiều tồn tại, hạn chế, không còn phù hợp với thực tế. Trong khi đó, an toàn giao thông thuộc lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội; Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc lĩnh vực kinh tế- kỹ thuật, chính vì vậy, cần có các luật có phạm vi điều chỉnh đúng chuyên ngành, mục tiêu của từng lĩnh vực. Việc tách và ban hành 2 luật sẽ góp phần thể chế hoá đầy đủ quan điểm của Đảng, Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý rõ, cụ thể, đủ mạnh về cơ chế, chính sách trong đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, vận tải đường bộ và phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời quy định rõ trách nhiệm cơ quan quản lý trước Đảng, nhà nước và nhân dân đối với lĩnh vực được phân công.

Đối với việc chuyển giao chức năng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an, báo cáo cũng cho rằng: Việc Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ này là phù hợp với việc kết nối các cơ sở dữ liệu về xử phạt hành chính, giấy phép lái xe, quản lý kỹ thuật, kiến thức giao thông, tổ chức bộ máy của ngành. Sự chuyển giao này sẽ có tính kế thừa, nâng cao hiệu lực hiệu quả. Về việc sắp xếp biên chế đối với hơn 650 cán bộ, nhân viên của ngành Giao thông tại 63 tỉnh thành, theo báo cáo, Bộ Giao thông có thể tự điều chỉnh, bố trí thực hiện nhiệm vụ khác phù hợp.

Cho ý kiến tại hội thảo, đa số các ý kiến đều nhất trí về sự cần thiết của việc tách Luật giao thông đường bộ thành 2 luật là Luật đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Riêng nội dung chuyển thẩm quyền đào tạo sát hạch lái xe, các đại biểu cho rằng: Cần phân tích khách quan, kỹ lưỡng, thuyết phục về việc chuyển giao cũng như có đầy đủ cơ chế phối hợp, sắp xếp đội ngũ biên chế trong việc thực hiện thẩm quyền về đào tạo sát hạch lái xe và quản lý đảm bảo an tòan giao thông đường bộ.

Nguyễn Duyên