Cử tri kiến nghị Quốc hội có những chế tài về công tác quản lý quy hoạch và treo biển quy hoạch

Hạn chế những bất cập, giảm thiểu những khiếu nại, khiếu kiện về đất đai và đặc biệt biến đất đai khi sử dụng hiệu quả trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của đất nước là những mục tiêu được nhắc tới khi sửa đổi Luật Đất đai. Đây cũng là những vấn đề được cử tri quan tâm.

Từ thực tế của địa phương mình, cử tri chia sẻ những bất cập và mong muốn xung quanh những vấn đề như quyền tiếp cận thông tin đất đai của người dân, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của nhà nước, vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đặc biệt là giá đất bồi thường. Sau đây là những ý kiến chúng tôi ghi nhận được.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!