Đào tạo nghề cần gắn với thực tế của địa phương

Hiện nay, lực lượng lao động ở khu vực nông thôn nước ta tương đối dồi dào, song hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn mang tính tự phát, chồng chéo, chưa gắn với việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, do đó hiệu quả chưa cao.

Trên cơ sở phân tích thực trạng này, bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu cho rằng, cần có những giải pháp đột phá mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo tiêu chí xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam