Đề nghị bố trí nguồn vốn để phát triển văn hóa

Chiều nay 10/10, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022-2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2023-2024, tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì.

Báo cáo của Bộ VHTTDL cho thấy, trong điều kiện khó khăn nhưng văn hóa vẫn có những kết quả nhất định trong cả 3 lĩnh vực: văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên, việc huy động các nguồn lực, thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển công nghiệp văn hóa còn gặp vướng mắc về cơ chế chính sách, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh văn hóa của Việt Nam. Bộ VHTTDL đề nghị Quốc hội chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện một số nhiệm vụ của Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2023-2025.

Bộ Tài chính xem xét, bố trí ngân sách sự nghiệp để triển khai thực hiện Chương trình phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Về việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035: Đề nghị Quốc hội chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ VHTTDL để xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền sớm xem xét, thẩm định và phê duyệt chương trình. 

Phan Hằng -

Đức Minh