Điều chỉnh tăng 20% mức phí một số lĩnh vực khám chữa bệnh

Theo quyết định của Bộ Y tế, một số mức thu phí trong lĩnh vực khám chữa bệnh sẽ được điều chỉnh tăng 20%. Cụ thể như: Mức thu phí thẩm định cấp mới số lưu hành trang thiết bị loại C, D: tăng từ 5 triệu đồng lên 6 triệu đồng/hồ sơ. Mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh tăng từ 360.000 đồng/lần lên 430.000 đồng/lần…

Thông tư cũng quy định tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam