Dự án Luật căn cước công dân (sửa đổi) đủ điều kiện trình Quốc hội

Tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4, sáng 14/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Qua thảo luận, đa số các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Căn cước công dân 2014. Hồ sơ của dự án Luật về cơ bản bảo đảm các yêu cầu theo Điều 64 của Luật Ban hành bản quy phạm pháp luật, thể hiện rõ 4 nhóm chính sách đã báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội; sau khi tiếp thu ý kiến tại phiên họp này sẽ đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. Bên cạnh đó, UBTVQH đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát các nội dung của dự thảo Luật với các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất, tuân thủ Hiến pháp; đánh giá kỹ sự tác động của các chính sách, các quy định mới. Đảm bảo nguyên tắc, những vấn đề đã chín, đã rõ, thực tiễn kiểm nghiệm và có sự đồng thuận, thống nhất thì luật hóa những vấn đề cần thiết nhưng chưa chín, chưa rõ và chưa có sự thống nhất cao thì tiếp tục nghiên cứu để thí điểm, khi có đủ cơ sở mới luật hóa. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc đánh giá quá trình đã thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến Luật Căn cước, tính toán chi phí ngân sách Nhà nước đảm bảo triển khai tiết kiệm, hiệu quả để báo cáo Quốc hội./.

Dương Dung