Giải trình thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực trẻ em

Sáng 22/02, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Xã hội của Quốc hội chủ trì tổ chức phiên giải trình về Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã kịp thời, chủ động lập kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Xã hội của Quốc hội chuẩn bị nội dung và tổ chức phiên giải trình. Đây là hoạt động quan trọng, cần thiết nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; tiếp tục giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được quy định trong Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị quyết số 121 của Quốc hội năm 2020 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, các cơ quan tư pháp và mạng lưới cán bộ, cộng tác viên làm công tác trẻ em từ trung ương đến cơ sở. 

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: "Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, các địa phương và nhân dân mà trực tiếp là mỗi gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư. Điều đó được thể hiện nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trong các văn bản của Nhà nước đã thể chế hóa, tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và phòng, chống bạo lực trẻ em”

Phó Chủ tịch thường trực QH Trần Thanh Mẫn yêu cầu tại phiên giải trình, các đại biểu đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế về bảo vệ trẻ em, tổ chức bộ máy và và việc bố trí các nguồn lực cho công tác trẻ em, giải pháp xây dựng, phổ biến các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ mới, củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với thế hệ tương lai của đất nước, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội, phòng ngừa các nguy cơ về bạo lực trẻ em trong cả môi trường gia đình, nhà trường và xã hội, hướng đến mục tiêu vì sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực QH Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, cần nghiên cứu, xem xét, thảo luận để có thể thống nhất đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành tổng rà soát toàn diện trẻ em có nguy cơ bị bạo hành hiện nay trên phạm vi cả nước, làm cơ sở, dữ liệu giúp cho việc thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình để chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh từ địa phương, cơ sở./.
 

Thực hiện : Phan Hằng Diệu Linh Như Huỳnh