HĐND TP.HCM khai mạc kỳ họp thứ 11: Xem xét nhiều nội dung cụ thể hóa Nghị quyết 98

Nhằm cập nhật, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hôi, nhất là triển khai thực hiện các cơ chế của Nghị quyết 98, sáng 19/9, HĐND TP.HCM khoá X đã tổ chức kỳ họp thứ mười một để trình, thảo luận và thông qua nhiều tờ trình quan trọng.

Theo đó, sáng nay HĐND thành phố sẽ xem xét các dự thảo Nghị quyết kèm Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố, dự kiến về những nội dung trọng tâm liên quan việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Thành phố, như: Tờ trình thành lập Sở An toàn thực phẩm Thành phố, Tờ trình cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Tờ trình quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; Tờ trình tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức quy định đối với số lượng cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn; Tờ trình danh mục dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT...Những tờ trình này sẽ được các đại biểu thảo luận, thông qua trong sáng nay, làm cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thùy Vân -

Phạm Tiến