Hội thảo khoa học: Phát huy giá trị di sản đô thị gắn với phát triển du lịch di sản văn hóa

Ở nước ta, di sản đô thị thời Pháp thuộc mới được nghiên cứu tương đối cơ bản tại một số địa phương, song chưa được tổng kết một cách hệ thống toàn diện. Việc phân tích, đánh giá đặc điểm, giá trị của khối tài nguyên này là cần thiết, để đưa ra phương án bảo tồn khả thi, đồng thời đánh giá tiềm năng khai thác, phát huy giá trị di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo.

Chiều 30/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Phát huy giá trị di sản kiến trúc đô thị gắn với phát triển du lịch di sản văn hóa”; theo đó, khu phố Pháp tại Hải Phòng được lựa chọn làm trường hợp nghiên cứu, thảo luận thực tế. 

Hội thảo thuộc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chủ trì thực hiện, với sự quan tâm của nhiều chuyên gia đầu ngành. Di sản đô thị vốn có quy mô lớn nhất trong mọi loại hình di sản kiến tạo được trong lịch sử tiến hóa của nhân loại. Đó vừa là sản phẩm của quá trình sáng tạo từ văn hóa loài người, vừa là môi trường bao chứa tất cả những hoạt động văn hóa ấy, lại có sự phát triển tiếp nối, diễn ra ngay trong lòng di sản. Chính vì vậy, bảo tồn di sản đô thị không nên (và không thể) đi theo con đường “bảo tàng hóa”. Thực tế cho thấy sức hấp dẫn của di sản đã tạo động lực cho phát triển du lịch, mang lại nhiều lợi ích về thu nhập, việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở một số địa phương.

Du lịch di sản văn hóa vốn đa dạng về hình thức, nên việc bảo tồn và phát huy đòi hỏi sự kết hợp hài hoà giữa bảo tồn và phát triển. Các di sản có danh tiếng, được quan tâm đầu tư những năm gần đây cho thấy du lịch di sản văn hóa đã đóng góp không hề nhỏ vào sự phát triển của ngành du lịch. Hội thảo khoa học lần này đã làm rõ thêm nhận định: Phát triển du lịch di sản văn hóa là một biện pháp hữu hiệu để duy trì bản sắc và phát triển đô thị bền vững, dưới áp lực của quá trình toàn cầu hóa. 

Thiện Đoan - Như Huỳnh