Hơn 2,8 triệu thuê bao đã chuẩn hoá thông tin

Tính đến ngày 15/5, trong tổng số 3,84 triệu thuê bao di động cần phải chuẩn hóa thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã có hơn 2,8 triệu thuê bao (chiếm 74,21%) đã thực hiện chuẩn hóa theo quy định trong suốt 2 tháng qua.

Tuy nhiên, vẫn còn hơn 985.000 thuê bao (chiếm 25,79%) chưa chuẩn hoá thông tin đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các thuê bao này đã bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông, thu hồi số thuê bao. Với các thuê bao này, các doanh nghiệp viễn thông sẽ thu về kho số của mình và thực hiện cung cấp cho các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu theo quy định.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam