Khai trừ khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

Ngày 6/6, tại trụ sở Trung ương Đảng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Trung Ngọc Anh và đồng chí Nguyễn Thanh Long.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng.

Thực hiện : BTV