Còn sự trùng lặp trong hoạt động giám sát

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang) bày tỏ đồng tình với báo cáo hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho rằng báo cáo đã đánh giá khá đầy đủ, phân tích rõ ưu điểm cũng như hạn chế. Bên cạnh đó, đại biểu cũng phản ánh còn có những bất cập trong tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề tại địa phương.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé - Đoàn ĐBQH Kiên Giang ghi nhận giám sát chuyên đề đã có nhiều, có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện, nhờ đó đạt hiệu quả kết quả tích cực. Tuy nhiên trong tổ chức thực hiện của mỗi chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn có những bất cập như vừac phân công cho Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức giám sát vừa phân công cho Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức giám sát. Như vậy, cùng một lúc, cùng một chủ đề và cùng một đơn vị chịu sự giám sát có 2 đoàn cơ quan dân cử tại địa phương giám sát. 

Mặt khác, tại các đơn vị, địa phương được chọn đến giám sát thực tế sẽ có 2 lần làm việc Đoàn giám sát Trung ương. Tại địa phương được chọn giám sát sẽ có đến 4 lần giám sát về cùng 1 vấn đề. Trong khi đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương còn tổ chức giám sát riêng, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cũng giám sát. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé cho biết thêm, thực tế tại địa phương Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân có chung cơ quan giúp việc. Như vậy việc xây dựng báo cáo tổng hợp, giúp việc phục vụ hoạt động giám sát cũng chỉ có bộ máy cán bộ đó. Cùng với đó, thành phần tham gia đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương và của Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát chuyên đề đó tại địa phương cũng là như nhau. Từ những phân tích trên, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé cho rằng cách làm đó chưa thực sự khoa học, tiết kiệm.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, không phải tổ chức nhiều cuộc giám sát, nhiều cuộc làm việc là đem lại hiệu quả cho cuộc giám sát mà muốn nâng cao chất lượng giám sát thì phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong đoàn giám sát, phải nghiên cứu, phân tích, đánh giá cho trúng vấn đề, kiến nghị phù hợp và đeo bám để theo dõi việc giải quyết của cơ quan chức năng.

Từ những vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề tại địa phương nên giao cho Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân giám sát chung mà không tách để tránh sự lãng phí trong công tác tổ chức. Đồng thời, kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi Đoàn giám sát Trung ương đến địa phương làm việc trực tiếp không nên giao cho Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức giám sát lần trước nữa để tránh sự trùng lặp trong hoạt động giám sát.

Thực hiện : Thúy Hiền