Nghiên cứu chế độ phù hợp cho người lao động ngành công nghiệp quốc phòng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, 14h00 chiều 08/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Chính phủ trình dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) Lê Tấn Tới cho biết, UBQPAN nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (CNQPAN và ĐVCN) như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát, thể chế hóa đầy đủ, toàn diện quan điểm chỉ đạo của Đảng, với các mục tiêu, yêu cầu như: xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng… trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; phát triển liên kết công nghiệp quốc phòng an ninh và công nghiệp dân sinh; công nghiệp quốc phòng phải làm chủ được công nghệ tiên tiến, hiện đại…

Đồng thời, nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm quốc tế; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đầy đủ các luật, pháp lệnh có liên quan, trong đó có những dự án luật đang được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, để bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Về nguồn vốn cho phát triển, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với dự thảo luật quy định nguồn lực tài chính cho phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn thì việc huy động các nguồn hợp pháp khác như từ các quỹ, nguồn vay, tài trợ, trích lập sau thuế là phù hợp.

Theo Chủ nhiệm Lê Tấn Tới, đây là vấn đề mới, việc triển khai phải gắn với chế độ bảo mật, do đó, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để phù hợp với thực tiễn và thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Về chế độ chính sách đối với người lao động, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định doanh nghiệp được chủ động trả lương cho người lao động, chuyên gia theo cơ chế thị trường.

Kinh phí trả lương của người lao động thuộc các đơn vị hạch toán tham gia phục vụ quốc phòng an ninh trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, không bao gồm trong quỹ tiền lương thực hiện hàng năm, được xác định trên cơ sở đơn giá tiền lương được giao ổn định, quản lý tiền lương thông qua kết quả sản xuất kinh doanh.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị nghiên cứu các ý kiến trên để quy định chế độ, chính sách cho người lao động cho phù hợp với tính chất đặc thù trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh và với pháp luật liên quan.

Mời quý vị và các bạn đón xem!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số