Nhiều điểm mới từ nghị quyết gỡ vướng cho ngành y

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 30 sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị quyết 144 tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, thiết bị y tế. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi ký. Nghị quyết có nhiều điểm mới tháo gỡ cơ bản những vướng mắc của các cơ sở y tế hiện nay.

Thứ nhất, Nghị quyết cho phép tiếp tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư hóa chất theo kết quả lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu.

Đối với các hợp đồng được ký trước ngày 5/11/2022, thực hiện theo thời hạn của hợp đồng khi có văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề này, bao gồm cả các hợp đồng được ký theo hình thức mua sắm trực tiếp.

Điểm mới thứ hai, Nghị quyết 30 sẽ không bắt buộc phải có 3 báo giá đối với gói thầu. Trường hợp chỉ có 1 hoặc 2 nhà phân phối cung cấp báo giá thì được sử dụng các báo giá đã nhận làm cơ sở xây dựng giá gói thầu.

Chủ đầu tư được phép lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối. Trong trường hợp chỉ có 1 nhà phân phối hoặc để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà phân phối khác.

Điểm mới thứ ba, với những trang thiết bị vật tư y tế cùng chủng loại nhưng có nhiều nhà phân phối, Nghị quyết 30 cho phép chủ đầu tư xem xét, quyết định việc giao hội đồng khoa học của đơn vị thực hiện việc xây dựng tính năng, cấu hình kỹ thuật theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị trên cơ sở tính năng cấu hình kỹ thuật do hội đồng khoa học xây dựng. Đơn vị tổ chức lấy báo giá.

Điểm mới thứ tư, Nghị quyết 30 cũng cho phép các cơ sở y tế được sử dụng các trang thiết bị y tế đã được cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ bao gồm các trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám bệnh, chữa bệnh.
Các dịch vụ kỹ thuật được thực hiện bằng trang thiết bị y tế này sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Trong quý III năm nay, Bộ Y tế cần sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc đấu thầu tập trung các cấp và khả năng cung ứng của doanh nghiệp để cung ứng đủ, kịp thời thuốc cho hoạt động khám, chữa bệnh.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam