Pháp luật về văn hoá thiếu đồng bộ, chưa tạo động lực phát triển

Còn trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bên cạnh các mặt đạt được, công tác hoàn thiện thể chế pháp luật của ngành vẫn còn một số khó khăn hạn chế.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, hiện một số lĩnh vực chuyên môn quản lý vẫn chưa có pháp luật điều chỉnh như: Nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật nhiếp ảnh, xây dựng môi trường văn hóa; triển lãm văn hóa quần chúng, tài trợ hiến tặng, tự do sáng tạo văn học nghệ thuật…Bên cạnh đó, một số định hướng chủ trương về hỗ trợ sáng tạo công nghiệp văn hóa còn chậm được thể chế; Tính dự báo của một số quy định trong văn bản chưa cao, sớm được sửa đổi bổ sung trong quá trình thực thi; Việc kết nối giữa hệ thống pháp luật về văn hóa với các pháp pháp luật liên quan còn thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ, chưa thực sự tạo chính sách động lực cho phát triển văn hóa.

Những vấn đề nêu trên đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho ngành văn hóa thể thao và du lịch trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ướng Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam