Quốc hội khoá XV thông qua nhiều đạo luật quan trọng trong năm 2022

Với một quy trình lập pháp chặt chẽ, thận trọng, trong năm 2022, Quốc hội khoá XV đã thông qua 12 luật, 7 Nghị quyết; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua 3 pháp lệnh, 19 Nghị quyết góp phần hoàn thiện khung thể chế, chính sách, hành lang pháp lý để đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua 1 luật, sửa 9 luật; Ban hành Nghị quyết 43 về chính sách tài khóa, tiền tệ với quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế cho chính quyền các cấp cũng như cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

KỲ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHOÁ XV

Tại kỳ họp thứ Ba, Quốc hội đã thông qua 5 luật, 3 Nghị quyết, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ; phát triển thị trường bảo hiểm; xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo động lực mới trong công tác thi đua khen thưởng; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân; phát triển tỉnh Khánh Hòa nhanh và bền vững, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHOÁ XV

Tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp, thông qua 6 luật, 3 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Qua đó, củng cố cơ sở pháp lý về phòng chống rửa tiền; phòng chống bạo lực gia đình; thực hiện dân chủ ở cơ sở; tránh chồng chéo, tiêu cực trong hoạt động thanh tra; các chính sách mới cần thiết để khai thác hiệu quả hơn tài nguyên dầu khí; phương thức cấp giấy phép sử dụng băng tần, kênh tần số vô tuyến điện…