Thái Bình: Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại thuộc về trưởng đoàn hay thủ trưởng đơn vị thanh tra

Chiều 19/04, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã có buổi khảo sát việc thi hành luật Thanh tra tại Thanh tra tỉnh. Nhiều tồn tại hạn chế trong quá trình thực thi luật hiện hành, vấn đề xây dựng kế hoạch thanh tra để không có sự chồng chéo, trùng lặp...là những vấn đề được nêu tại buổi làm việc.

 Trong 3 năm từ năm 2019 đến năm 2021 cơ quan thanh tra thuộc cơ quan hành chính các câp, các ngành trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã thực hiện 98 cuộc thanh tra hành chính và 721 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại trên 2.500 lượt đơn vị. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, thanh tra tỉnh Thái Bình cho rằng, công tác thanh tra hiện nay còn gặp một số khó khăn vướng mắc như: Tính độc lập tương đối của cơ quan thanh tra còn rất hạn chế; còn bị phụ thuộc nhiều vào Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chung nên ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực thanh tra; nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thanh tra của xã hội chưa đúng mức. 

Đặc biệt với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có nơi, có lúc còn có tình trạng khoán trắng cho cơ quan thanh tra, cho Đoàn thanh tra, dẫn đến còn hiện tượng nể nang, né tránh.

Dù cho rằng báo cáo của thanh tra tỉnh đã cung cấp nhiều thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội trong tỉnh nghiên cứu, đóng góp cho việc sửa đổi Luật Thanh tra, tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị thanh tra tỉnh làm rõ một số vấn đề về hiệu quả hoạt động của thanh tra cấp huyện

Ông NGUYỄN VĂN HUY, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình: Hướng về thanh tra cấp huyện là giữ nguyên, hướng thứ hai là giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định có hay không cơ quan thanh tra cấp huyện, chúng tôi cũng muốn nghe thêm ý kiến".

Ông TRẦN TRUNG DŨNG, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình: Khi đã có nguyên lý thanh tra là cấp thủ trưởng thì chúng tôi kiến nghị phải theo cấp hành chính, tăng cường số lượng người".

Liên quan đến Điều 95 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra, thanh tra tỉnh Thái Bình cho rằng dự thảo luật quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các quyết định, hành vi của của thành viên đoàn thanh tra trong quá trình tiến hành thanh tra thuộc về Trưởng đoàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan thanh tra như vậy dẫn đến chồng chéo về thẩm quyền, cần phân định rõ trường hợp nào thuộc về Trưởng đoàn, trường hợp nào thuộc về Thủ trưởng cơ quan thanh tra.

Thực hiện : Thùy Linh Ninh Tùng