Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Theo đó, Chính phủ quyết nghị thông qua để trình UBTVQH dự án Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo. Theo đó, điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết 31/12/2022 như sau:
 

- Xăng: Giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.
- Nhiên liệu bay: Giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.
- Dầu diesel: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít.
- Dầu mazut, dầu nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít.
- Mỡ nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg.
- Dầu hỏa: Giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế.