Truyền thông phải gắn liền với công tác dân vận

Tại phiên họp, ĐBQH Phạm Nam Tiến cho biết, thời gian qua, niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước ta ngày càng được nâng lên thông qua công tác chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đại biểu cho rằng, điều đó khẳng định thông tin minh bạch, đầy đủ, kịp thời là vô cùng cần thiết. Nhưng quan trọng hơn cả là thông tin ấy có thể kích thích sự tích cực, chủ động tham gia của công chúng. Báo cáo của Chính phủ xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thời gian tới, trong đó có nhiệm vụ thứ 10 đặt ra với lĩnh vực thông tin truyền thông với 03 nhiệm vụ then chốt, đó là truyền thông chính sách, ngăn chặn thông tin xấu, độc, tạo đồng thuận xã hội.

Nhấn mạnh về truyền thông tạo sự đồng thuận trong xây dựng, thực thi chính sách, đại biểu cho rằng, đây là mấu chốt để thực hiện các nhiệm vụ, các mục tiêu truyền thông khác. Đại biểu cho rằng, truyền thông phải gắn liền với công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở; truyền thông cần là quá trình đối thoại chính sách, kích thích sự tham gia tích cực, chủ động của người dân, của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh truyền thông xã hội ngày càng trở nên phổ biến, công chúng ngày càng tiếp nhận thông tin nhiều hơn từ các phương tiện truyền thông xã hội. Những sự cố khủng hoảng truyền thông cũng diễn ra nghiêm trọng hơn thì truyền thông để tạo sự đồng thuận, nhất là góp ý, phản biện chính sách là việc khó, đòi hỏi sự thay đổi nhận thức, đầu tư, nguồn lực và cả sự hiểu biết sâu rộng, cách làm mới của những người làm truyền thông. 

Theo đại biểu, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thông tin truyền thông để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, chất lượng.