Việt Nam xem xét công bố hết dịch Covid-19

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 3575 gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Công văn nêu rõ, xét Báo cáo số 626 ngày 13/5/2023 của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định của luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 về việc chuyển phân loại bệnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và công bố hết dịch đối với dịch Covid-19, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam xây dựng Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch Covid-19 giai đoạn 2023 - 2025, ban hành theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

(*) Nguồn: Thanh niên

Nhật Linh