Xem xét đề xuất hoàn trả chi phí, lợi nhuận cho bán lẻ xăng dầu

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ về việc đảm bảo chi phí, lợi nhuận kinh doanh xăng dầu khi sửa đổi các nghị định liên quan.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao để xem xét các kiến nghị, có văn bản trả lời cho doanh nghiệp. Đồng thời nghiên cứu các kiến nghị của doanh nghiệp bán lẻ trong quá trình sửa đổi, bổ sung nghị định 95 và nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, đảm bảo khoa học, hài hòa, hợp lý, đúng quy định của pháp luật.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam