Biên giới biển đảo quê hương: Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển...” là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Những năm qua, công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại đã đóng góp vào việc thực hiện những mục tiêu lớn của đất nước là giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam