Chương trình chấn hưng phát triển văn hóa

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa; đảm bảo "gắn kết hài hòa" giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; sớm trình Quốc hội xem xét, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Đây là nội dung nhận được nhiều sự chú ý của các đại biểu tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Cả nước có 128 di tích quốc gia đặc biệt nhưng sau khi xếp hạng xong không có nguồn lực đầu tư nên xuống cấp "chưa biết bao giờ mới trùng tu được". Nhiều di sản văn hóa phi vật thể dần mai một. Chính vì vậy nhiều Đại biểu Quốc hội mong muốn Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hóa, phải đề ra được các giải pháp để di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh được khai thác xứng tầm hơn trong thời gian tới.

Bộ VHTTDL cho biết, chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam sẽ có mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể. Tương thích với mục tiêu cụ thể thì có 9 nhóm vấn đề cần phải bàn, gắn với các dự án thành phần, thực hiện trên toàn quốc từ cấp xã đến huyện, tỉnh. Chia sẻ thêm tại diễn đàn Quốc hội về tổng mức đầu tư dự kiến của chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết 350.000 tỷ đồng là con số được tổng hợp từ các địa phương để trình và mang tính khái quát, còn phải lượng hóa cụ thể trong ngân sách theo từng giai đoạn để tính toán.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ khi được thông qua với những mục tiêu cụ thể, mong các đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến để bộ hoàn thiện tiếp chương trình này. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam