Công tác huấn luyện, đào tạo phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Sáng 13/09, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, GS.TS Vương Đình Huệ đã dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại Học viện Quốc phòng. Cùng dự có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thiếu tướng Lê Tấn Tới; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam,

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Lãnh đạo các Ban, ngành Trung ương và cơ quan của Quốc hội.

Hơn 45 năm qua, Học viện Quốc phòng đã đào tạo được hàng vạn cán bộ cấp cao của quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước. Học viện luôn quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; có nhiều nỗ lực trong thực hiện 3 thực chất “dạy thực chất - học thực chất - đánh giá kết quả thực chất”. Học viện luôn bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để hoạch định các chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách về quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những đóng góp rất quan trọng của công tác quốc phòng an ninh nói chung và Học viện Quốc phòng nói riêng vào thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. “Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của đất nước, ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới”. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện Quốc phòng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện - đào tạo. Tiếp tục tạo ra bước chuyển biến tích cực có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Học viện cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; kế thừa, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm giữ nước nghệ thuật quân sự của cha ông, làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự, quốc phòng, an ninh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, quân sự, nhất là những nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường quốc phòng, an ninh với đối ngoại…, phát hiện những vấn đề mới và những phương pháp giải quyết mới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Học viện Quốc phòng tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện tiêu cực."

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Đề nghị Học viện có hình thức đóng góp phù hợp cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong hoạch định các chủ trương, hoàn thiện thể chế phát triển đất nước, nhất là kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

Với truyền thống vẻ vang 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng, Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023, xứng đáng là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng, an ninh, quân sự; tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ