Đề xuất điều chỉnh một số nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia tại vùng Dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 30/01, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Hội Đồng dân tộc tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

 Theo tờ trình của Chính phủ chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS&MN, Chính phủ đề xuất điều chỉnh một số nội dung như: Việc điều chỉnh chủ trương không làm tăng tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 120 của QH; Đề xuất điều chỉnh, làm rõ nhóm đối tượng: Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc; Các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; Di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số;  Trung tâm y tế huyện, bệnh viện của huyện có xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.. .Điều chỉnh, bổ sung để làm rõ một số đối tượng cụ thể thuộc diện đầu tư, hỗ trợ theo các dự án, tiểu dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1719 của Thủ tướng nhưng chưa được rõ trong Nghị Quyết số 120 của QH14.

Thẩm tra nội dung này, Thường trực Hội đồng Dân tộc cho rằng: Điều 2 Nghị quyết 120 có giao Chính phủ “chỉ đạo xây dựng báo cáo khả thi theo quan điểm, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế quản lý điều hành qui định tại nghị quyết 88/2019/QH 14 về phê duyệt đề án tổng thể”, tức là những nội dung cụ thể Chính phủ quy định cần phải theo quan điểm, mục tiêu, nội dung trong các Nghị quyết của Quốc hội. Do vậy, Chính phủ đang đề nghị Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư để mở rộng đối tượng cho phù hợp với Quyết định 1719 là không đúng về nguyên tắc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền -

Nhật Huy