Đến năm 2030, xuất khẩu rau sẽ vượt 1 tỷ USD

Theo mục tiêu đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới phê duyệt, đến năm 2030, xuất khẩu rau sẽ vượt 1 tỷ USD.

Cụ thể, đến năm 2030, định hướng diện tích rau cả nước đạt khoảng 1,2 - 1,3 triệu ha. Diện tích rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc khoảng 360.000 - 400.000 ha. Sản lượng rau cả nước đạt từ 23 - 24 triệu tấn. Thị trường xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến mở rộng các thị trường mới, phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu rau đạt khoảng 1 - 1,5 tỷ USD./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam