Đối thoại văn hóa: Làm thế nào để chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa tạo được động lực để phát triển văn hóa?

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn, việc xây dựng và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026- 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm thiết thực đưa các Nghị quyết, định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam của Đảng vào cuộc sống, làm cho văn hóa không chỉ thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, đóng góp vào quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Vậy làm như thế nào để chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa tạo được động lực để phát triển văn hóa một cách hiệu quả chính là nội dung mà chúng tôi sẽ cùng trao đổi với các khách mời trong chương trình hôm nay. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Thanh Huyền -

Anh Tuấn -

Sỹ Cường -

Hoàng Minh -

Văn Thắng -

Đào Nghĩa