Dự kiến tổ chức phiên giải trình về thực hiện quy định tiếp công dân

Trình bày kế hoạch tổ chức hoạt động giải trình và giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 969 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Nguyễn Trường Giang cho biết Thường trực Ủy ban đang xin ý kiến để bổ sung vào chương trình năm 2024 tổ chức phiên giải trình về “việc thực hiện một số quy định của pháp luật về tiếp công dân”.

Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức thành công 06 phiên giải trình, Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã khẩn trương tổ chức nghiên cứu, căn cứ các tiêu chí lựa chọn vấn đề giải trình, người được yêu cầu giải, dự kiến lựa chọn nội dung tổ chức phiên giải trình trong năm 2024 về “việc thực hiện một số quy định của pháp luật về tiếp công dân”. Mục đích của phiên giải trình này là xem xét, đánh giá tình hình, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân và các quy định khác của pháp luật có liên quan về tiếp công dân gắn với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, nhất là các quy định về trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 969, Phó Chủ nhiệm ủy ban pháp luật Nguyễn Trường Giang cho biết thời gian tới, Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ động làm tốt công tác thu thập, tổng hợp thông tin, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn của các thành viên Ủy ban trong việc phát hiện các vấn đề nóng, phát sinh từ thực tiễn để lựa chọn đúng, trúng, kịp thời vấn đề giải trình. Đồng thời, thường xuyên rà soát các nghị quyết, yêu cầu Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo dõi dư luận xã hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri… để kịp thời xem xét, quyết định việc tổ chức phiên giải trình theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thùy Linh -

Thanh Hải -

Anh Đức -

Vũ Hiếu