Một số nội dung chính của Nghị quyết 969

Sau phát biểu khai mạc của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo về một số nội dung chính của Nghị quyết số 969 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Nghị quyết gồm 4 chương, 20 điều, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội bao gồm: nguyên tắc, phạm vi giải trình; tiêu chí lựa chọn vấn đề được giải trình, người được yêu cầu giải trình, người được yêu cầu tham gia giải trình; nguồn thông tin lựa chọn vấn đề được giải trình; trách nhiệm, quyền của người được yêu cầu giải trình, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; trình tự, thủ tục tổ chức hoạt động giải trình; thực hiện kết luận vấn đề được giải trình; theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện kết luận vấn đề được giải trình của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2024. Theo đó, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giải trình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (qua Tổng Thư ký Quốc hội) để xem xét, hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thùy Linh -

Thanh Hải -

Vũ Hiếu -

Anh Đức