Dừng vận hành các hệ thống không đáp ứng về an toàn thông tin từ tháng 1/2024

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất, từ tháng 1/2024, sẽ cho dừng vận hành các hệ thống thông tin không đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Theo thống kê, trong tổng số hơn 3.000 hệ thống thông tin, hiện mới chỉ có khoảng 54,8% hệ thống thông tin được các bộ, ngành, địa phương phê duyệt cấp độ, tăng 24,8 % so với tỷ lệ 30% tại thời điểm cuối năm 2021. Hiện vẫn còn 9 bộ, ngành và 12 địa phương có tỷ lệ phê duyệt hồ sơ bảo đảm hệ thống an toàn thông tin theo cấp độ thấp hơn 10%. Hiện hầu hết các cơ quan, tổ chức chưa triển khai đầy đủ 100% quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.