Hội đồng Khoa học của UBTVQH cho ý kiến dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên

Sáng 22/3, Hội đồng khoa học của Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp lần thứ 9. Tại phiên họp đầu tiên trong năm 2024, Hội đồng đã dành thời gian cho ý kiến về Dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu, chuyên gia cho rằng việc đưa Dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 là nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Hiến pháp về giáo dục, bảo vệ trẻ em. Đồng thời đổi mới, cải cách mạnh mẽ chính sách pháp luật về tư pháp hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên; Đề cao giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ để người chưa thành niên tự sửa chữa, cải thiện hành vi... bảo đảm phù hợp với lứa tuổi, tâm lý.

Dự án Luật có tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tiếp thu phù hợp với điều kiện Việt Nam và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ quyền con người, quyền của người chưa thành niên.

Cho ý kiến về việc lựa chọn áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội, các chuyên gia cho rằng việc quy đinh này sẽ bảo đảm phù hợp với đặc điểm về nhân thân của người chưa thành niên phạm tội, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm, bảo vệ cộng đồng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thùy Linh -

Đức Minh