Hội đồng nhân dân Hà Nội giám sát về công tác cải cách hành chính

Từ ngày 15-25/5, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ triển khai giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Chuyên đề giám sát nhằm đánh giá mặt tích cực và hạn chế về công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, liên thông, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công của thành phố, để có giải pháp thúc đẩy hơn công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Hà Nội .

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Nội dung giám sát lớn, quan trọng, phức tạp, và được thường trực Hội đồng nhân dân bàn bạc, chuẩn bị kỹ lưỡng, vì vậy các đối tượng chịu sự giám sát là lãnh đạo uỷ ban nhân dân thành phố, các sở ngành Quận huyện tham gia đầy đủ buổi giám sát khi có giấy mời yêu cầu, giải trình các vấn đề lớn nhằm thấy rõ, kết quả, tồn tại hạn chế và đưa ra giải pháp đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam