Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm để cán bộ quan tâm sâu sát tới dân hơn

Trong tuần qua, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến vào nhiều dự thảo Luật và báo cáo quan trọng như: dự thảo Nghị quyết, trong đó có Dự thảo Luật Tài Nguyên nước sửa đổi, Luật Viễn thông sửa đổi, Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt là Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Truyền hình Quốc hội Việt nam đã ghi nhận ý kiến cử tri về những nội dung này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam