Quốc hội trong tuần: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Trong tuần qua, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết. Việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án, dự thảo đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo sát sao; cơ bản đã có sự thống nhất cao giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến lần thứ hai đối với dự án Luật đai sửa đổi, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác. Với dự án Luật đất đai, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là một đạo luật quan trọng, phức tạp, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách, quy định trong rất nhiều luật khác, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tới tất cả các tổ chức và từng người dân. Dự án đã được tiếp thu, hoàn chỉnh trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 và hơn 12 triệu lượt góp ý của các tầng lớp Nhân dân.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, trên cơ sở báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội,  các đại biểu cần tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, sát thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được cùng những hạn chế, khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Về hoạt động giám sát tối cao, tại kỳ họp này, lần đầu tiên, Quốc hội sẽ thảo luận tại Hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Quốc hội cũng sẽ sẽ xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Thùy Linh